Algemene voorwaarden Redkey Promotion Services 

Artikel 1: Algemeen 

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Redkey Promotion Services, verder te noemen opdrachtnemer, overeengekomen te worden. 

2. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten. 

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden. 

1. De door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden worden nu voor alsdan uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. In dat geval zullen de voorwaarden van opdrachtnemer te allen tijde, met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften, voorrang hebben. 

3. Algemene voorwaarden worden slechts door opdrachtnemer aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden. 

Artikel 3: Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Opdrachtnemer is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders overeen is gekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten terzake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin blijven volledig voorbehouden. 

3. Alle bij de aanbieding verstrekte gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens, en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven aan de hand van de op dat moment bekende informatie. 

4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht niet tot levering c.q. acceptatie van een order. 

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren. 

Artikel 4: Overeenkomst 

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging, respectievelijk heeft bevestigd. De datum van de bevestiging is bepalend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de over-eenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 5 werkdagen schr-iftelijk bezwaar heeft gemaakt. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken/wijzigingen en/of toezeggingen door opdrachtnemer, haar personeel of namens opdrachtnemer gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden opdrachtnemer slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. 

2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

3. Elke overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 

Algemene voorwaarden Redkey Promotion Services Pagina 2 van 7 

4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 

5. Opdrachtnemer is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk danwel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo nodig zal er overleg plaatsvinden met de opdrachtgever. De opdrachtgever is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen. 

Artikel 5: Prijzen 

1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. 

2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van opdrachtnemer: 

 gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen; 

 gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; 

 exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; 

 exclusief de kosten van demonstraties; 

 exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering; 

 vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 

3. In geval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren is opdrachtnemer gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden ver-meld. Een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. 

Artikel 6: Wijziging der opdracht 

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 

2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoer-legging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 

3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door opdrachtnemer, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden. 

Artikel 7: Annuleren 

1. Indien opdrachtgever de opdracht annuleert om redenen die buiten de risicosfeer van opdrachtnemer vallen, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen, al dan niet be- of ver-werkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. 

2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 8: Levering 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door opdrachtnemer opgegeven termijnen steeds bij benadering en zijn deze derhalve nimmer fataal. 

2. Een bedongen termijn gaat niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering of levering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van opdrachtnemer, terwijl opdrachtnemer ervan uit gaat dat hij in de uitvoering van de opdracht niet zal worden gehinderd door factoren welke bij de offerte niet aanwezig of bekend waren of konden worden geacht. 

Algemene voorwaarden Redkey Promotion Services Pagina 3 van 7 

3. Indien als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming de in het vorige lid genoemde termijn is verstreken zonder dat de overeenkomst is uitgevoerd of nageleefd, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden doch niet anders dan wanneer hij opdrachtnemer schriftelijk, na het verstrijken van genoemde termijn, in gebreke heeft gesteld. Daarbij kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming. 

Artikel 9: Transport/risico 

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan opdrachtnemer is verstrekt, door opdrachtnemer naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. 

2. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 

3. De verzending/transport van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. 

4. Het transport wordt door opdrachtnemer alleen verzekerd, indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht. 

Artikel 10: Afname 

1. Indien de opdrachtgever/afnemer in gebreke blijft de door hem/haar bestelde goederen in ontvangst te nemen dan is opdrachtnemer gerechtigd zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter vereist is, de overeenkomst te annuleren, onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan, alles zonder enige aansprakelijkheid voor opdrachtnemer voor verlies, beschadiging of anderszins. 

Artikel 11: Afwijkingen 

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, copij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding zijn, indien zij van geringe betekenis zijn. 

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. 

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 

4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. 

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten 

1. Op alle door of namens opdrachtnemer opgestelde teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. bij de uitvoering van de overeenkomst behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren, op welke wijze dan ook, zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 

2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. blijven onvervreemdbaar eigendom van opdrachtnemer en dienen op haar eerste verzoek geretourneerd te worden. 

3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van EUR 5.000,- onverminderd het recht van opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 

Algemene voorwaarden Redkey Promotion Services Pagina 4 van 7 

Artikel 13: Auteursrechten etc. 

1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals copij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. 

2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derde gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de opdrachtnemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de opdrachtnemer door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de opdrachtnemer de opdracht alsnog binnen redelijke termijn uitvoeren. 

3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals copij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 

4. De door de opdrachtnemer volgens zijn vormgeving geleverde zaken zoals copij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc., evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de opdrachtnemer bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 

5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de opdrachtnemer het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van weken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces. 

Artikel 14: Garantie 

1. Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde materialen danwel de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, met dien verstande dat opdrachtnemer aansprakelijkheid te dier zake uitsluitend zal bestaan in een verplichting tot vervanging danwel herstel, mits de gebreken hun oorzaak vinden in fabricage en/of materiaalfouten en behoudens dwingendrechtelijke aansprakelijkheidsregelingen en de gevallen waarin voor aansprakelijkheden van opdrachtnemer een verzekering is afgesloten. 

2. Deze garantiebepaling geldt in ieder geval niet wanneer de gebreken te wijten zijn aan onjuiste installatie of gebruik door de opdrachtgever of derden of daardoor ontstane overbelasting, of onjuist gebruik van opslag en vervoer. 

3. Een garantietermijn kan nooit langer zijn als die welke door de fabrikant/leverancier van opdrachtnemer wordt gehanteerd. 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud 

1. Geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling krachtens overeenkomst van alle door opdrachtnemer verrichte c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden met inbegrip van eventuele rente en kosten, het eigendom van opdrachtnemer. 

Algemene voorwaarden Redkey Promotion Services Pagina 5 van 7 

2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van goederen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar. 

3. De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de goederen komen ten laste van de opdrachtgever. 

Artikel 16: Aansprakelijkheid 

1. Behoudens de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is opdrachtnemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

 een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 

 daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld; 

2. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of leidinggevende ondergeschikten. 

3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer reikt nimmer verder dan die van haar leveranciers en kan niet meer bedragen dan het bedrag van de op dat moment geleverde goederen. 

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door haar geleverde goederen tijdens een niet door haar verzorgd transport. 

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onoordeelkundig, foutief gebruik door derden van door opdrachtnemer geleverde goederen. 

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en gebreken die optreden als gevolg van een onoordeelkundig, onjuist gebruik van de geleverde goederen of door de ongeschiktheid van de geleverde goederen voor het doel waarvoor de opdrachtgever het heeft aangeschaft. 

7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is. 

Artikel 17: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming 

1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, en bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor opdrachtnemer haar verplichtingen jegens de opdrachtgever redelijkerwijs niet (meer) kan nakomen. 

2. De partij die meent dat er sprake is/zal zijn van een situatie als bedoeld in dit artikel dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. 

3. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet. 

4. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 

Algemene voorwaarden Redkey Promotion Services Pagina 6 van 7 

5. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken. 

6. Opdrachtnemer heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door haar geleverd had moeten zijn. 

Artikel 18: Reclames 

1. Eventuele reclames inzake de uitvoering van de overeenkomst worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien zij schriftelijk binnen 8 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. 

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. 

3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. 

4. Na het verstrijken van de genoemde termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door opdrachtnemer in behandeling genomen. 

5. Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer juist is, is zij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren, resp. het geconstateerde gebrek kosteloos op te sporen en te herstellen mits deze kosten niet meer bedragen dan de waarde van de geleverde goederen. Indien het onmogelijk is om alsnog de overeengekomen prestatie te leveren of het gebrek te herstellen zal in voorkomende gevallen terugbetaling van het reeds betaalde plaatsvinden onder gelijktijdige retournering van de reeds geleverde goederen. 

6. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. 

Artikel 19: Betaling 

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-kontant bij (op)levering of na gereedkoming der werkzaamheden te geschieden of middels storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. 

2. Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst alsmede voor of tijdens de uitvoering van de opdracht een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen. Bij annulering van de opdracht door wanprestatie van opdrachtnemer heeft opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane betaling vermeerderd met de wettelijke rente. 

3. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. 

4. In gevallen dat de opdrachtgever: 

 in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; 

 komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 

 enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; 

 nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; 

 overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; 

heeft opdrachtnemer door het enkel plaatsgrijpen van een der boven vermelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door opdrachtnemer verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van overige kosten, schaden en interesten. Algemene voorwaarden Redkey Promotion Services Pagina 7 van 7 

Artikel 20: Rente en kosten 

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

3. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 75,-. 

Artikel 21: Toepasselijk recht 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 22: Geschillen 

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toe-passing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van de opdrachtnemer bevoegde burgerlijke rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan. 

2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van opdrachtnemer om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies. 

algemene voorwaarden Redkey Promotion Services